תנאים והגבלות

 

כללי
החברה  אגרוטיפס פועלת כסוכן נסיעות לכל דבר ועניין, וככזו אין היא נושאת באחריות כלשהי לאספקת השירותים המוזמנים באמצעותה, טיבם, איכותם והתאמתם להזמנה. בעניין זה על הנוסע ללבן טענותיו ישירות מול ספק השירותים.
החברה אינה פועלת אלא כשליחה מטעם הנוסעים ומביאה ליצירת קשר משפטי מחייב בין הנוסעים לבין ספקי השירותים בפועל. לפיכך לא תחול על החברה כל אחריות למעשי הזולת, לרבות אלו של ספקי השירותים, ואין לראות בה אחראית לשיבושים, ליקויים, אי התאמה או אספקת השירות באופן מלא או חלקי

באתר נמסר מידע אשר הגיע לרשות החברה מצדדים שלישיים, בין השאר על סמך קישורים לאתרים אחרים ו/או מקורות מידע שונים.
אין החברה נושאת באחריות כלשהי למידע מכל סוג שהוא אשר נמסר במסגרת האתר, בהיותו כולו מידע שנמסר שמקורו מצדדים שלישיים.
על הנוסעים מוטלת כל האחריות לתוצאות הנובעות משימוש במידע האמור ולא תהיה להם כל תלונה ו/או תביעה מכל סוג שהוא בקשר לכך כנגד החברה

החברה עושה כל מאמץ על מנת לוודא שכל המידע שנמסר באתר הוא מידע עדכני, נכון, מלא ומדויק, ואולם אין היא אחראית כלל לעמידת הספקים השונים בהתחייבויותיהם, לרבות התאמת המצגים שמוצעים באתר זה עם המציאות

.בעצם השימוש באתר ניתנת הסכמת הנוסע לכל האמור בו, לרבות כל תניות הפטור, ובכל מקרה יהיו הנוסעים מושתקים מהעלאת טענה כלשהי בניגוד לכך

!מוסכם ומוצהר על ידי כל משתמש באתר זה, כי ידוע לכל, שהבעלות המלאה והמוחלטת באתר זה על כל תכניו וצורותיו הינה של אגרוטריפס, וכי לאיש, פרט לה, אין כל זכות קניינית בו

נוהל טיפול בהזמנה

מרגע אישור כרטיס האשראי וההזמנה חלים עליה דמי ביטול.
נוהל הטיפול
עם קבלת אישור הספק, תתאם החברה ע”י הסוכן האחראי עם המזמין את דרכי קבלת המסמכים והמזמין מתחייב לקבלם במקום ובזמן על פי ההנחיות שימסרו לו.

אי הופעה

אי הופעה לקבלת שירות שהוזמן ואושר כאמור – יגרור את חיובו המלא של המזמין בגין כל השירותים ללא כל יוצא מן הכלל. למען הסר כל ספק מובהר בזאת כי הדברים יפים גם לגבי טיסות ולא חשובה סיבת אי ההופעה או האיחור לטיסה

איחורים

על הנוסע לבדוק עם כל ספק מה השעה היעודה לקבלת השירות, לרבות טיסות, בקתות נופש, וחברות להשכרת רכב – ולא תשמע מהנוסע טענה כלשהי בקשר לאי קבלת שירות מתאים עקב איחור, כלפי החברה.

אין באמור כדי לפגוע בזכות כלשהי של ספק השירותים לאחר בזמני אספקת השירותים שלו והדבר אינו באחריות החברה. על הנוסע ללבן טענותיו ישירות מול ספק השירותים

טיסות

הטיסות עשויות להיות גם טיסות שכר, פרטיהן עשויים להשתנות לאחר ביצוע ההזמנה, לרבות מבחינת מועדים, מסלול ופרטי חברת התעופה.
האחריות לעיכובים, שינויים וביטולים, אובדן/עיכוב כבודה הינם על פי כל דין, על חברת התעופה ו/או המארגן בהתאם לנסיבות, ובהתאם לחוק שירותי תעופה ( פיצוי וסיוע בשל ביטול טיסה או שינוי בתנאיה ), התשע”ב-2012
בחובת הנוסע להתקשר יום לפני הטיסה לחברה  או ישירות לחברת התעופה/הספק על מנת לוודא את פרטי הטיסה, וכמו כן להשאיר פרטי התקשרות לצורך עדכונו בשינויים, ככל שימסרו לחברה על ידי חברת התעופה
במקרה של בקשה מיוחדת של הנוסע, תדאג החברה להעבירה לספקי השירותים או לחברת התעופה, אך לא תהיה מצדה כל התחייבות כלפי הנוסע למילויה, אלא אם אושר לו בכתב על ידה
כי בקשתו תקוים

בקתות נופש

שעת הכניסה לבקתות הנופש על פי רוב היא 14:00 פינוי החדר בד”כ עד השעה 12:00
דעו כי ייתכנו מקרים של תפוסת יתר אשר בהם תאלץ חברת אגרוטריפס לשנות את בקתת הנופש המוזמנת ו/או השירות המובטח.  במקרה הנ”ל, תדאג אגרוטריפס, להעביר את הנוסע לבקתת נופש ברמה זהה ו/או גבוהה יותר ולספק שירות דומה לשירות שהובטח

 

דרכון

באחריות הנוסעים להצטייד בדרכון ישראלי תקף לשישה חודשים לפחות מיום החזרה המתוכננת לארץ.
מודגש בזאת, כי אין החברה אחראית לגבי בעלי דרכונים זרים ובעלי תעודות מעבר

ביטוח

לתשומת לבך, עליך לדאוג לביטוח מתאים, מקיף ונרחב לפי צרכיך, לרבות פוליסת ביטוח אישי ומטען. במקרה של תביעה, עליך לפנות ישירות לחברת הביטוח. את הזמנת הביטוח חובה לבצע לפני הנסיעה
מומלץ אף לבטח את הכבודה שברשותך
אין החברה אחראית במקרה שנוסע לא רכש ביטוח לפני נסיעתו 
תנאי ביטול ו/או שינוי

כל ביטול יעשה בהתאם להוראת כל חוק ( לרבות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א – 1981 ), וזאת בתוך ארבעה עשר ימים מיום עשיית העסקה, ובלבד שביטול כאמור ייעשה לפחות שבעה ימים, שאינם ימי מנוחה, לפני המועד שבו אמור להתממש השירות. ביטול של העסקה חייב להיעשות בכתב, באמצעות מייל או במסירה אישית במשרדי החברה. בכל מקרה של מתן הודעת ביטול כאמור, יחויב המזמין בדמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% מעלות ההזמנה או 100 שקלים לאדם, לפי הנמוך מביניהם, ובלבד שהביטול של המזמין לא נעשה עקב פגם או אי התאמה בשירות כמשמעם בסעיף 14ה(א) לחוק, אז לא ייגבו כלל דמי ביטול
האמור לעניין הזכות לביטול, כאמור לעיל, עפ”י הוראות החוק, לא יחול על הטובין והשירותים הקבועים בסעיף 14ג(ד)(2) לחוק, כלומר כאשר המועד שנקבע למתן השירות ( שירותי הארחה, נסיעה, חופש או בילוי ) חל בתוך שבעה ימים, שאינם ימי מנוחה, ממועד עשיית העסקה, במקרים אלו יחולו דמי הביטול כפי שייקבעו על ידי חברות התעופה, ספקי המלונות או שירותי תיירות אחרים, לרבות החברה עצמה. תאריך הביטול ו/או השינוי הקובע יהיה תאריך קבלת מכתב/ מייל הביטול במשרדי החברה
במידה ויום קבלת ההודעה הינו יום שבתון בארץ/בחו”ל ייחשב יום הביטול/שינוי מיום העבודה הראשון שלאחריו.
אי התייצבות לטיסה תיחשב כהודעת ביטול ותחויב בהתאם לאמור לעיל

ביטול או שינוי של ההזמנה בטווח של עד 45 ימים לפני הנסיעה יחייבו את הנוסע בקנס של 30% מסכום ההזמנה ו25 דולר
ביטול או שינוי של ההזמנה בטווח של עד 30-45 ימים לפני הנסיעה יחייבו את הנוסע בקנס של 50% מסכום ההזמנה ו25 דולר

ביטול או שינוי של ההזמנה פחות מ30 יום לפני הנסיעה יחייבו את הנוסע ב100% מעלות הנסיעה

 

שינויים

מרגע ההזמנה – אין שינויים אלא בהסכמה בכתב ומראש של החברה ע”י הסוכן האחראי, לא תקבלנה טענות כלשהן בדבר שינויים כלשהם, אלא אם הן מגובות במסמך בכתב החתום על ידי המוסמך לכך בחברה
אין באמור כדי לפגוע בזכות כלשהי של ספק השירותים לשנות את תנאי אספקת השירותים שלו והדבר אינו נמצא בגדר אחריות החברה. על הנוסע ללבן תלונותיו בנדון ישירות מול ספק השירותים
במקרה של שינוי/ביטול כלשהו יחויב הלקוח בדמי השינוי/ביטול אשר ייקבעו על ידי הספק/חברת התעופה

 

המחירים

כל המחירים ניתנים לשינוי על ידי החברה וזאת עד לקבלת אישור בכתב לביצוע ההזמנה. ממועד זה ואילך יהיה המחיר סופי. המחירים הנקובים במט”ח מפורטים בכל עסקה ספציפית והם ישולמו על פי שער העברות והמחאות הגבוה ביום התשלום בפועל. המחירים הנקובים בש”ח ישולמו בהתאם למחיר השקלי הנקוב

תלונות, תביעות והחזרים

אין החברה פועלת אלא כשליחה מטעם הנוסעים המביאה ליצירת קשר משפטי מחייב בין הנוסע לבין ספקי השירותים בפועל. לפיכך לא תחול על החברה אחריות כלשהי בקשר למתן או אי מתן השירותים המוזמנים, לרבות לקוי או רשלנות או כל עילה משפטית אחרת אשר דבקה במעשה או מחדל כלשהו של החברה

זכותו של הנוסע לתבוע ישירות את ספקי השירותים השונים, כולם או חלקם, בגין נזקים שנגרמו עקב מעשה או מחדל שלהם

החברה אינה אחראית כלל לגבי שינויים כלשהם בשירותים המוזמנים ו/או אי אספקתם על פי הזמנה אם בכלל

כל תביעה או דרישה מכל סוג ומין שהוא יש להגיש בכתב בצירוף אסמכתאות הולמות במשרדי החברה בתוך 14 יום מיום החזרה לארץ

Мы используем файлы cookie чтобы предоставить Вам больше возможностей при просмотре сайта.